ภาพปีการศึกษา 2563

Google Drive รวมภาพปีการศึกษา 2563

มอบของที่ระลึก

5245654

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 5 มีนาคม 2564

ดกเหกด

กิจกรรมโรงเรียนแม่ปังเดง

5245654

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการตามนโยบาย การตรวจราชการกรณีปกติ กรณีพิเศษ และตรวจราชการนโยบายเฉพาะด้าน ของกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในจังหวัดลำพูน

ดกเหกด

โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงมาศึกษาดูงาน 16 กุมภาพันธ์ 2564

ดกเหกด

การประเมินฐษนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 กุมภาพันธ์ 2564

ดกเหกด

มอบเกียรติบัตร 8 กุมภาพันธ์ 2564

ดกเหกด

กิจกรรมวันเด็ก 29 มกราคม 2564

ดกเหกด

ค่ายวิชาการ 28 มกราคม 2564

ดกเหกด

อบรมแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง 18-20 ธันวาคม 2563

ดกเหกด

อบรม 10-11 กันยายน 2563

ื้่ีสื้่รสืาส

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมก์28 สิงหาคม 2563

ะก่หพ่้

 

วันวิทยาศาสตร์ 27 สิงหาคม 2563

หผกดเหผกเ

 

วันอาเซียน 24 สิงหาคม 2563

ด่ากแ้า

 

วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2563

ป้เปก้

 

อบรม การประกันคุณภาพภายใน 8-9 สิงหาคม 2563

้ิส้ิส

 

ศึกษาดูงานเศรฐกิจพอเพียง 4 สิงหาคม 2563

เด้่แด

 

ปลูกข้าว 2 สิงหาคม 2563

ผเ้หเ

 

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 31 กรกฎาคม 2563

ดกเหกด

 

วันไหว้ครู 30 กรกฏาคม 2563

ผกดเหก

 

จุดเทียนถวายพระพร 28 กรกฏาคม 2563

ผกด้เผกด

 

วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 28 กรกฏาคม 2563 

หดฟหกด

 

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฏาคม 2563

หกดฤ

 

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ 27 กรกฏาคม 2563

5245654

 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 22 กรกฏาคม 2563

ฟหกด

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 9 กรกฎาคม 2563

5245654

 

กิจกรรมเลือกชุมนุมและอาชีพ

กดฟหกด

 

ภาพถ่ายข้าราชการครูและบุคลากร

asdasd

 

ภาพการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ฟหก

 

กิจกรรมรับน้อง 2563

sdf

 

อบรมประเมินภายใน 26 มิ.ย. 2563

asdf