หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

>>>>>หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

--โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษา

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

>>>>>หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

--โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา