คำขวัญของโรงเรียน

                        รักษ์ศํกดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญา

                        การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

คติพจน์

                        ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน สานสร้างคุณธรรม

คำขวัญ

                        รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน

                        สีเหลือง - แดง